Πολιτική για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ως σύγχρονο Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης και αναλαμβάνει δράση για τη μεταμόρφωση του κόσμου. Βάζει στο επίκεντρο της δράσης του τη μέριμνα, όχι μόνο της σημερινής γενιάς, αλλά και των μελλοντικών, ενεργοποιεί εντός και εκτός της κοινότητας το δημόσιο διάλογο και αναλαμβάνει οριζόντιες πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Στόχος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως πρωτοπόρου πανεπιστημίου βιώσιμης ανάπτυξης, είναι μέσα από την καθημερινή του λειτουργία να παράγει έργο που σχετίζεται και απαντά στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ο στόχος υλοποιείται με τους εξής τρόπους:

 1. Δέσμευση για επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών όπως δηλώνονται στο διαδικτυακό ιστότοπό τους και στο Παράρτημα 1.
 2. Διορισμό Σύμβουλου του Πρύτανη, Ακαδημαϊκός, για θέματα Αειφορίας.
 3. Δημιουργία επιτροπής για τους 17 ΣΒΑ με μέλη από Ακαδημαϊκούς, Διοικητικούς και Φοιτητές.
 4. Συντονιστής της επιτροπής για τους 17 ΣΒΑ θα είναι ο σύμβουλος Αειφορίας του Πρύτανη.
 5. Διοικητική στήριξή της Επιτροπής 17 ΣΒΑ από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής (green@cut).
 6. Καταγραφή των ενεργειών του Πανεπιστημίου κάτω από την ομπρέλα των 17 ΣΒΑ.
 7. Δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης και εφαρμογής του.
 8. Προώθηση της έρευνας και ανοικτού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 9. Ολιστική προσέγγιση στην επικοινωνία, προώθηση και διεθνοποίηση των 17 ΣΒΑ.
 10. Ενέργειες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης εντός και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

H επικαιροποιημένη Πολιτική εγκρίθηκε κατά τη 226η  συνεδρία της Συγκλήτου στις 2/4/2024.

Παράρτημα

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών: https://sdgs.un.org/goals

 1. Μηδενική φτώχια: Δίνουμε τέλος παντού σε όλες τις μορφές φτώχιας.
 2. Μηδενική πείνα: Δίνουμε τέλος στην πείνα, πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία.
 3. Καλή υγεία και ευημερία: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.
 4. Ποιοτική εκπαίδευση: Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση.
 5. Ισότητα των φύλων: Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και την χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών.
 6. Καθαρό νερό και αποχέτευση: Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.
 7. Φτηνή και καθαρή ενέργεια: Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.
 8. Αξιοπρεπείς εργασία και οικονομική ανάπτυξη: Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.
 9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές: Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.
 10. Λιγότερες ανισότητες: Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών.
 11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες: Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.
 12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή: Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής.
 13. Δράση για το κλίμα: Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.
 14. Ζωή στο νερό: Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη.
 15. Ζωή στη στεριά: Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας.
 16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί δεσμοί: Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.
 17. Συνεργασία για του στόχους: Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

17 Sustainable Develpment Goals Policy 

As a modern University, the Cyprus University of Technology actively participates in the creation of global collective consciousness and takes action to transform the world. It puts at the center of its action the care, not only of the current generation, but also of the future ones, activates the public debate inside and outside the community and undertakes horizontal initiatives to improve the quality of life.

The goal of the Cyprus University of Technology, as a pioneer university of sustainable development, is through its daily operation to produce work that is related to and responds to global challenges.

The objective is implemented in the following ways:

 1. Commitment to achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations as stated on their website and in Annex 1.
 2. Appointment of Rector’s Advisor, Academic, for Sustainability issues.
 3. Creation of a committee for the 17 SDGs with members from Academics, Administrators and Students.
 4. The Rector’s Sustainability advisor will be the coordinator of the committee for the 17 SDGs.
 5. Administrative support of the 17 SDG Committee from the f Environmental Policy Office (green@cut).
 6. Collecting the University’s actions under the umbrella of the 17 SDGs.
 7. Creation of a Strategic Plan for Sustainable Development and its implementation.
 8. Promotion of research and open dialogue on sustainable development.
 9. Holistic approach to communication, promotion, and internationalization of the 17 SDGs.
 10. Raising awareness, information, and training actions within and outside the University community.

The updated Policy was approved during the 226th session of the Senate.

Annex

17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations: https://sdgs.un.org/goals

 1. No Poverty: End poverty in all its forms everywhere.
 2. No Hunger: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.
 3. Good Health and Wellbeing: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.
 4. Quality Education: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.
 5. Gender Equality: Achieve gender equality and empower all women and girls.
 6. Clean Water and Sanitation: Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.
 7. Affordable and Clean Energy: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.
 8. Descent Work and Economic Growth: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
 9. Industry, Innovation and Infrastructure: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.
 10. Reduced Inequalities: Reduce inequality within and among countries.
 11. Sustainable Cities and Communities: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.
 12. Responsible Consumption and Production: Ensure sustainable consumption and production patterns.
 13. Climate Action: Take urgent action to combat climate change and its impacts.
 14. Life Below Water: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.
 15. Life on Land: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.
 16. Peace, Justice and Strong Institutions: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.
 17. Partnership for the Goals: Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

The updated Policy was approved during the 226th session of the Senate on the 2/4/2024.