ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2019

Πράσινες Δημόσιες  Συμβάσεις 

Κάθε χρόνο οι ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες δαπανούν ποσό που αντιστοιχεί στο 16% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ για την αγορά αγαθών, για υπηρεσίες, καθώς και για διάφορα έργα. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση των τάσεων στην παραγωγή και την κατανάλωση, ενώ μια σημαντική ζήτηση εκ μέρους των δημοσίων υπηρεσιών για πιο οικολογικά (πράσινα) αγαθά, δύναται να δημιουργήσει και να διευρύνει τις αγορές για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Το ΤΕΠΑΚ έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου δράσης από το 2011 και οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις υπόκεινται κάτω από τη Περιβαλλοντική Πολιτική του Πανεπιστημίου και συντονίζονται επίσης από το αντίστοιχο γραφείο.

 

Επικίνδυνα Απόβλητα

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου περισυλλέγονται και διαχειρίζονται όλα τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα εργαστήρια και από οποιοδήποτε άλλο σημείο του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Πολιτική. Τα συγκεκριμένα απόβλητα δεν μπορούν να αφεθούν στο περιβάλλον λόγω της επικινδυνότητας τους καθώς και για την καταστροφή που μπορούν να προκαλέσουν. Για αυτό το λόγο, μέσα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής το ΤΕΠΑΚ έχει συνάψει συνεργασία με αδειοδοτημένη από το τμήμα περιβάλλοντος από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εταιρεία περισυλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.

 

Περιβαλλοντική Πολιτική και EMAS

Από το 2011 δημιουργήθηκε στο ΤΕΠΑΚ η Περιβαλλοντική Πολιτική με την οποία το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Η Περιβαλλοντική Δήλωση (EMAS) αποσκοπεί στην παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Πανεπιστημίου.

 

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το Πανεπιστήμιο έχει Πολιτική για την ηθική προμήθεια τροφίμων και προμηθειών μέσα στα πλαίσια της γενικής Περιβαλλοντικής Πολιτική για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Η ΠΔΣ αναθεωρήθηκε το 2019.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)», σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, από τις Αναθέτουσες Αρχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Νόμων περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 11(I)/2006 και Ν. 12(I)/2006) με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του κύκλου ζωής του προϊόντος, οι ΠΔΣ επηρεάζουν το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού και προωθούν την εφαρμογή πράσινων προτύπων στις ιδιωτικές συμβάσεις.

2020

Πολιτική και διαδικασία σχετικά με τη διαχείριση όλων των αποβλήτων

Στο πλαίσιο της γενικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, υπάρχει η δέσμευση για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Η σύμβαση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων αναθεωρήθηκε το 2020 για 3 χρόνια.

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου περισυλλέγονται και διαχειρίζονται όλα τα Επικίνδυνα Απόβλητα που παράγονται από τα εργαστήρια ή και από αλλού. Τα συγκεκριμένα απόβλητα δεν μπορούν να αφεθούν στο περιβάλλον λόγω της επικινδυνότητας τους και επίσης για την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσουν. Για αυτό το λόγο, μέσα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συνεργασία με αδειοδοτημένη, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εταιρεία για περισυλλογή και διαχείρισή των συγκεκριμένων αποβλήτων. Αυτά κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

 

Πολιτική γύρω από τη ελαχιστοποίηση της χρήσης του πλαστικού και των αντικειμένων μιας χρήσης

Στο πλαίσιο της γενικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, υπάρχει η δέσμευση για ανακύκλωση. Επίσης, τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης έχουν αντικατασταθεί με χάρτινα βιοδιασπώμενα, για να χρησιμοποιούνται με τις συσκευές παροχής πόσιμου νερού που παρέχουν νερό κατευθείαν από τη βρύση.

Το Πανεπιστήμιο, ως ευαίσθητος οργανισμός για το περιβάλλον, τη κοινωνία και την υγεία, συνεχίζει την εφαρμογή καλών και βιώσιμων πρακτικών, σύμφωνα πάντοτε με το στρατηγικό προγραμματισμό ανάπτυξης. Ο τρόπος παροχής πόσιμου νερού στο προσωπικό του Πανεπιστημίου έχει αλλάξει. Οι συσκευές παροχής πόσιμου νερού με την πλαστική μπουκάλα αντικαταστάθηκαν με συστήματα φίλτρων που συνδέονται απευθείας με την παροχή πόσιμου νερού του κτιρίου.

 

Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Το Σύστημα αυτό προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού και συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος. Ουσιαστικά το EMAS σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους οργανισμούς και επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις

Σκοπός του EMAS είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών/επιχειρήσεων μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, της συστηματικής, αντικειμενικής και περιοδικής αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού/επιχείρησης, της κατάλληλης ενημέρωσης ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών, του ανοικτού διαλόγου με το κοινό και τους ενδιαφερομένους καθώς και την εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων του οργανισμού/επιχείρησης.

*Οι πληροφορίες πάρθηκαν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.