Πολιτική Βιώσιμων Επενδύσεων

Εισαγωγή – Η επενδυτική μας προσέγγιση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με την επένδυση και διάθεση των πόρων του  υπεύθυνα, με ακεραιότητα και με διαφάνεια λαμβάνοντας υπόψη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίoυ Κύπρου Νόμoς τoυ 2003 (198(I)/2003): “Τα χρηματικά πoσά πoυ βρίσκovται σε πίστη τoυ Παvεπιστημίoυ είτε κατατίθεvται σε τρεχoύμεvo λoγαριασμό ή σε λoγαριασμό καταθέσεωv σε oπoιαδήπoτε τράπεζα, είτε τoπoθετoύvται σε επεvδύσεις, στις oπoίες o Επίτρoπoς μπoρεί, με βάση τov περί Επιτρόπωv Νόμo, vα επεvδύει τα κεφάλαια τoυ εμπιστεύματoς, ή, με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, τoπoθετoύvται σε άλλες επεvδύσεις, τις οποίες o Υπoυργός Οικovoμικώv μπoρεί vα oρίζει γεvικά ή ειδικά.”

Η Πολιτική Βιώσιμων Επενδύσεων έχει θεσπιστεί για να επιτρέπει στο Πανεπιστήμιο να ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση σε οποιαδήποτε επένδυση πόρων η οποία αφορά μόνο στη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι σε ευθυγράμμιση με τους 17 ΣΒΑ- τόσο το είδος της επένδυσης όσο και oι διαδικασίες διαχείρισής της, στο σύνολό τους. Παράλληλα, οι επενδυτικές αποφάσεις είναι σε ευθυγράμμιση με την πιο πάνω πρόνοια του Νόμου.

Η ανάγκη για Πολιτική Βιώσιμων Επενδύσεων

Δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός με δημόσια χρηματοδότηση, η πιθανότητα επένδυσης κεφαλαίων από τον δικό του προϋπολογισμό είναι περιορισμένη. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, η όποια επένδυση πρέπει να βασίζεται σε μια βιώσιμη επενδυτική πολιτική η οποία να επιτρέπει την κατάλληλη και υπεύθυνη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού.

Μορφές Επενδύσεων

Το Πανεπιστήμιο δύναται να επενδύσει σε τομείς που αφορούν στην έρευνα και ειδικότερα στα εξής:

  • Κέντρα αριστείας (Centers of Excellence)

Τα Κέντρα αριστείας είναι μη-κερδοσκοπικές (non-profit) εταιρίες, άνευ μετοχικού κεφαλαίου,  που σκοπό έχουν τη διεξαγωγή και δημοσίευση υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας και την ανάπτυξη τεχνολογικών ή άλλου είδους καινοτομιών. Το Πανεπιστήμιο, ως μέλος των εταιριών αυτών και στη βάση της δέσμευσης του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχει ετησίως συγχρηματοδότηση στα εν λόγω Κέντρα. Τα Κέντρα αυτά διαθέτουν Πολιτική Πράσινης Ανάπτυξης και οι δραστηριότητες τους συνάδουν με την αποστολή του Πανεπιστημίου και τους 17 ΣΒΑ.

  • Εταιρίες Τεχνοβλαστοί (Spin-offs)

Οι εταιρίες Τεχνοβλαστοί (Spin-offs) ιδρύονται από το ακαδημαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης που παράγεται  από τα ερευνητικά κέντρα ή/και το Πανεπιστήμιο. Στις εταιρίες αυτές το Πανεπιστήμιο μπορεί να συμμετέχει με ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών προάγουν τη διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και συνάδουν με τους 17 ΣΒΑ. Η εμπλοκή του Πανεπιστημίου στη σύσταση ή/και η συμμετοχή σε τέτοιες εταιρείες στοχεύει στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και της αριστείας, καλύπτεται αποκλειστικά από μη κρατικούς πόρους και η όποια απόδοση της επένδυσης του Πανεπιστημίου αξιοποιείται προς όφελος του Πανεπιστημίου.

H Πολιτική εγκρίθηκε κατά τη 226η συνεδρία της Συγκλήτου στις 2/4/2024.

 

Sustainable investment policy

Introduction – Our investment approach

Cyprus University of Technology takes decisions regarding investments and allocation of its resources responsibly, with integrity and transparency taking into account the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations. According to Article 34 of the Cyprus University of Technology Legislation of 2003 (198(I)/2003): “The moneys held in trust by the University are either be deposited in a current account or a deposit account in any bank, or placed in investments, in which the Commissioner may, based on the Law on Commissioners, invest the funds of the trust, or, with the approval of the Council of Ministers, be placed in other investments, which the Minister of Economy may determine generally or specifically.”

The Sustainable Investment Policy has been established to enable the University to take a holistic approach towards any investment which is concerned only with Sustainable Development and is aligned with the 17 SDGs – both the type of investment and its management processes, as a whole. At the same time, the investment decisions are in line with the above provision of the Law.

The need for a Sustainable Investment Policy

Given that the University is a publicly funded organisation, the possibility of investing funds from its own budget is limited. Should the need arise, any investment must be based on a Sustainable Investment Policy that allows the appropriate and responsible management of the state budget.

Forms of Investments

The University may invest in areas related to research and in particular in the following:

  • Centers of Excellence

Centers of excellence are non-profit companies, without equity capital, whose purpose is to conduct and publish high-level scientific research activities and the development of technological or other innovations. The University, as a member of these companies and on the basis of its commitment to the European Commission, annually provides co-financing to the Centers. These Centers have a Green Development Policy and their activities are consistent with the University’s mission and the 17 SDGs.

  • Spin-offs

Spin-offs are established by the academic or research staff of the University with the aim of commercialising the research results and the knowledge produced by the research centers and/or the University. In these companies, the University can participate with a share capital percentage, according to the provisions of the relevant legislative framework. The activities of such companies promote the interconnection of research and innovation and are consistent with the 17 SDGs. The University’s involvement in the establishment and/or participation in such companies is aimed at promoting healthy competition and excellence, is covered solely by non-governmental resources, and any return on the University’s investment is utilised for the benefit of the University.

This Policy was approved during the 226th meeting of the Senate, dated 04/02/2024.